روند پروژه در قسمت نهاییروند پروژه در قسمت نهایی

error - روند پروژه در قسمت نهایی

تاریخ انجام پروژه:   1393/08/22

وضعیت پروژه:   در حال انجام

تعداد بازدید:   1453

خلاصه روند پروژه:   در این قسمت پروژه مجتمع تجاری طلا رو به اتمام است و قسمتهای نمای داخلی مجتمع را به آخر رسانده.

در این قسمت پروژه مجتمع تجاری طلا رو به اتمام است و قسمتهای نمای داخلی مجتمع را به آخر رسانده.